Δεκελείας & Ξενοφώντος 19, Αχαρνές Αττικής

 Επικοινωνία
210 24 60 232 - 694 28 55 459

Δυσλεξία

 

Η Δυσλεξία (dyslexia) είναι μια ειδική μαθησιακή δυσκολία νευροβιολογικής βάσης, η οποία με την κυριολεκτική έννοια του όρου συνεπάγεται με τον μη ορθό χειρισμό των λέξεων αναφορικά με τον προφορικό και γραπτό λόγο ενώ με την ειδική έννοια του όρου συνεπάγεται με την δυσκολία που παρουσιάζουν κάποια παιδιά ως προς την μετατροπή του προφορικού λόγου σε γραπτό.
Τα άτομα με δυσλεξία χαρακτηρίζονται από φυσιολογική νοημοσύνη και εμφανίζουν δυσκολίες ως προς την κατάκτηση των δεξιοτήτων ανάγνωσης, γραφής και ορθογραφίας.
Με γνώμονα τη βασική δυσκολία της που αφορά την επεξεργασία του γραπτού λόγου, η δυσλεξία διακρίνεται σε δύο τύπους.
Επίκτητη Δυσλεξία, η οποία αφορά κατηγορία ατόμων που ενώ είχαν κατακτήσει τους μηχανισμούς ανάγνωσης, γραφής και ορθογραφίας απέκτησαν μετέπειτα δυσκολία ως προς την επεξεργασία του γραπτού λόγου εξαιτίας εγκεφαλικών βλαβών ως αποτέλεσμα εγκεφαλικών τραυματισμών στην πλευρικό - κροταφική χώρα του αριστερού ημισφαιρίου ή εξαιτίας ασθενειών και μολύνσεων (Πόρποδας,1997 & Αναστασίου 1998).
Ειδική ή Εξελικτική Δυσλεξία, η οποία διακρίνεται με τη σειρά της σε οπτική και ακουστική δυσλεξία.

Οπτική Δυσλεξία: η πιο διαδεδομένη μορφή δυσλεξίας, η οποία εκδηλώνεται με ελλείμματα στην οπτική αντίληψη, οπτική διάκριση και οπτική μνήμη, τα οποία ελλείμματα δεν σχετίζονται με την γενικότερη οπτική ικανότητα του ατόμου.

Ακουστική Δυσλεξία: χαρακτηρίζεται από ελλείμματα που αφορούν την ικανότητα του ατόμου να αναπαριστά νοερά τους ξεχωριστούς ήχους της ομιλούμενης γλώσσας, να προβαίνει σε σύνθεση ήχων αλλά και να τηρεί την ακουστική ακολουθία.
 

Τα παιδιά με δυσλεξία στην Ελλάδα υπολογίζονται ότι αποτελούν το 25% του μαθητικού πληθυσμού.
Η δυσλεξία μπορεί να εμφανίζεται με κάποια κοινά χαρακτηριστικά αλλά εξατομικεύεται ως προς το εύρος και το μέγεθος των δυσκολιών.
Ενδεικτική σκιαγράφηση δυσλεκτικών ατόμων:
Γενικά χαρακτηριστικά:
• Έλλειψη ενδιαφέροντος για βιβλία
• Υπερκινητικότητα - Αδεξιότητα
• Γενικότερο άγχος για την μάθηση και κυρίως όταν σχετίζεται με την γραφή και την ανάγνωση
• Έλλειψη στην οργάνωση στη μελέτη αλλά και στον προσωπικό χώρο
• Χαμηλή αυτοεκτίμηση
• Τάση συναναστροφής με παιδιά μικρότερης χρονολογικής ηλικίας
• Σύγχυση ανάμεσα στο δεξί και στο αριστερό
• Δυσκολίες ως προς την αδρή ή λεπτή κινητικότητα
• Δυσκολία στην αποστήθιση σειρών/αλληλουχίας π.χ. προπαίδεια, μήνες, εποχές

 

Στην ανάγνωση:
• Αργός ρυθμός και συλλαβιστή ανάγνωση
• Χάσιμο σειράς
• Στοιχεία αποκωδικοποιήσεων, παραποιήσεων και παρατονισμών
• Απουσία χρωματισμού και επιθυμητής προσωδίας
• Μη διάκριση λέξεων, οι οποίες περιλαμβάνουν τα ίδια γράμματα π.χ. μήλο αντί για μιλώ , νόμος αντί μόνος
• Καθρεφτική ανάγνωση π.χ εμ αντί με
• Παρεμβολή άσχετων φωνημάτων κατά την ανάγνωση των λέξεων
• Δυσκολία στην ανάγνωση πολυσύλλαβων λέξεων ή λέξεων σύνθετης φωνοτακτικής δομής
• Μη τήρηση σημείων στίξης

 Στη γραφή:
• Κακογραφία - μη ευανάγνωστο γραπτό
• Δυσκολία στην ευθυγράμμιση λέξεων πάνω στο χαρτί
• Μη τήρηση των ορίων ανάμεσα στις λέξεις
• Απουσία σημείων στίξης και τονισμού
• Χρήση κεφαλαίων γραμμάτων ανάμεσα στα πεζά
• Πίεση του μολυβιού
• Παράλειψη γραμμάτων ψμί αντί για ψωμί
• Αντικατάσταση γραμμάτων π.χ νελό αντί νερό
• Οπτική σύγχυση γραμμάτων π.χ. τ,π , 3-ε, 9-ρ
• Φωνολογικές συγχύσεις γραμμάτων π.χ. φ-β, σ-ζ, θ-δ, χ-γ
• Απλοποίηση συμπλεγμάτων π.χ. πάνιο αντί μπάνιο
• Συνήθως κάνουν πολλά λάθη στην αντιγραφή από το βιβλίο αλλά και από τον πίνακα, η οποία δυσκολία μπορεί να αποδοθεί στην δυσκολία συντονισμού ματιού - χεριού

Στην ορθογραφία:
• Πολύ μεγάλη δυσκολία ως προς την ορθογραφημένη γραφή
• Πολλές φορές δεν ξεκινούν την πρότασή τους με κεφαλαίο γράμμα
• Δυσκολία στην εφαρμογή οποιουδήποτε γραμματικού κανόνα
• Κολλάνε τις λέξεις με τα άρθρα ή με τις αντωνυμίες π.χ. οιφίλοι αντί οι φίλοι , μολύβιμου αντί μολύβι μου
• Δεν χρησιμοποιούν σημεία στίξης

Στην κατανόηση και στην προφορική έκφραση:
• ?λλο διαβάζουν άλλο καταλαβαίνουν
• Περνούν πολύ εύκολα από το ένα θέμα στο άλλο
• Έχουν φτωχό ή επαναλαμβανόμενο λεξιλόγιο
• Δυσκολία ως προς την περιγραφική ικανότητα
• Δυσκολία ως προς την διήγηση γεγονότων
• Δυσκολία ως προς τον εντοπισμό του σημαντικού

Η έγκαιρη ανίχνευση της δυσλεξίας καθώς και η λεπτομερής αξιολόγηση των δυσκολιών είναι εξίσου σημαντικές ως προς τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός κατάλληλου και εξατομικευμένου προγράμματος παρέμβασης με γνώμονα τις ανάγκες του εκάστοτε παιδιού - μαθητή. Τα συγκεκριμένα προγράμματα παρέμβασης θα πρέπει να στηρίζονται στη χρήση ποικίλων τεχνικών αλλά και προσεγγίσεων. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως η δυσλεξία δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως «αναπηρία» αλλά ως ένας διαφορετικός τρόπος σκέψης και ως εκ τούτου ως ένας διαφορετικός τρόπος μάθησης.

Στόχος του Κέντρου μας

Είναι τα παιδιά και οι έφηβοι να επιτύχουν την μέγιστη αυτονομία στους τομείς λειτουργικής ενασχόλησης (δραστηριότητες καθημερινής ζωής, σχολείο, παιχνίδι) μέσα από την έγκυρη διάγνωση & τις πλέον σύγχρονες μεθόδους παρέμβασης που εφαρμόζουμε. Παράλληλα συμβάλλουμε στην στήριξη της οικογένειας παρέχοντας συμβουλευτική γονέων & workshops.

ergoagapis.gr

Έργο αγάπης... Έργο έμπνευσης & δημιουργίας!
Έργο φροντίδας, κατανόησης, αλληλεγγύης. Έργο ζωής!